GMAT词汇背诵的过程中,词汇也有轻重之分,大家都希望从重要的词汇入手,这样我们能够更充分地积累和练习考试的重点词汇。那么最新的GMAT精选词汇都有哪些?考生们应该如何更好的积累这些精选词汇呢?下面小编为大家整理了详细的内容,供大家参考!

 curriculum [ kə'rikjuləm ] n.全部课程

 unification [ ,ju:nifi'keiʃn ] n.统一;联合

 discard [ dis'kɑ:d ] v.扔掉,丢弃

 substitute [ 'sʌbstitju:t; 'sʌbstitu:t ] n.代替品; v.代替,替代

 formidable [ 'fɔ:midəbl ] adj.可怕的;困难的

 bead [ bi:d ] n.小珠子

 rangeland [ 'reindʒlænd ] n.牧场

 prosper [ 'prɔspə ] v.兴隆;成功

 kinetic [ ki'netik ] adj.运动的

 survey [ sə'vei; 'sə:vei ] v./n.调查;视察

 comment [ 'kɔment ] n.评论,意见

 posterity [ pɔ'sterəti ] n.子孙,后代

 municipal [ mju:'nisipl ] adj.市的;市政的

 contend [ kən'tend ] v.与困难作斗争,应付;主张

 smuggler [ 'smʌglə ] n.走私者

 plywood [ 'plaiwud ] n.胶合板

 onset [ 'ɔnset ] v.发作,(突然)开始

 limestone [ 'laimstəun ] n.石灰石

 alligator [ 'æligeitə ] n.短吻鳄(产于美洲的一种鳄鱼)

 notorious [ nəu'tɔ:riəs ] adj.声名狼藉的

 subsidiary [ səb'sidjəri ] n.子公司

 retention [ ri'tenʃn ] n.保持,留住

 concurrent [ kən'kʌrənt ] adj.同时发生的

 charter [ 'tʃɑ:tə ] n.租赁;v.租,给予特权

 fledgling [ 'fledʒliŋ ] n.雏鸟;adj.新兴的

 attorney [ ə'tə:ni ] n.律师

 approximate [ ə'prɔksimeit ] v.接近

 dumpster ['dʌmpstə ] n.垃圾桶

 microorganism [ ,maikrəu'ɔ:gənizəm ] n.微生物

 suspect [ səs'pekt; 'sʌspekt ] v.怀疑;推测;n.嫌疑犯

 secrete [ si'kri:t ] v.【生】分泌

 relic [ 'relik ] n.文物

 excessive [ ik'sesiv ] adj.过分的,极度的,过多的

 conglomerate [ kən'glɔmərət ] n.企业集团

 purview [ 'pə:vju: ] n.(工作、活动等的)范围

 recipe [ 'resəpi ] n.食谱

 exploit [ ik'splɔit ] v.开发,利用

 quotient [ 'kwəuʃnt ] n.【数】商

 endeavor [ in'devə ] v.努力;事业

 以上就是关于“GMAT词汇精选2019版”的内容,希望通过上述内容的学习,大家能够更好的积累相关的词汇,希望大家能够在考试中有更好的表现。


展开显示全文